kwi 20

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

1.wykonanie remontu gzymsów budynku 12-kondygnacyjnego

 • wadium w wysokości 1 800 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 04.05.2015 do godz. 11,
 • otwarcie ofert dnia 04.05.2015 o godz. 11.

1. Protokół Wprow Na Budowę-zał Nr 4

2. Rysunek Nr 1-Dylatacja Konstrukcyjna-zał Nr 1a

3. SIWZ

4. Techniczne I Technologiczne Warunki Wykonania-zał Nr 1b

5. Umowa-zał Nr 2

6. Wykaz Adresowy Gzymsów-zał Nr 3

7. Zakres Rzeczowy-zał Nr 1

 

2.wykonanie remontu 13 loggii budynków 12-kondygnacyjnych

 • wadium w wysokości 1 800 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 04.05.2015 do godz. 11.30,
 • otwarcie ofert dnia 04.05.2015 o godz. 11.30.

1. Opis Zakresu Robót-ZAŁ NR 1

2. Protokół Wprow Na Bud -ZAŁ NR 5

3. SIWZ

4. Techniczne I Technologiczne Warunki Wykonania I Odbioru-ZAŁ NR 3

5. Umowa-ZAŁ NR 2

6. Wykaz Adresowy Loggii-ZAŁ NR 4

3. przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych

 • wadium w wysokości 600 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 04.05.2015 do godz. 12,
 • otwarcie ofert dnia 04.05.2015 o godz. 12.

1. SIWZ Podjazd IV 2015 Macedońska 31

2. Załącznik Nr 1 - Umowa - PODJAZD

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.pl .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

mar 23

I. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

1.wykonanie awaryjnych prac dekarsko – alpinistycznych

 • wadium w wysokości 1 650 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 09.04.2015 do godz. 11,
 • otwarcie ofert dnia 09.04.2015 o godz. 11.

2.wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego zasobów

 • wadium w wysokości 1 500 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 09.04.2015 do godz. 11.30,
 • otwarcie ofert dnia 09.04.2015 o godz. 11.30.

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 

gru 01

STRONA GŁÓWNA