cze 24

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” informuje, że będzie przeprowadzona kontrola technicznej sprawności przewodów wentylacyjnych przez firmę „Florian” SPÓŁDZIELNIA PRACY
USŁUG KOMINIARSKICH Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 12/ WR 50-254 Wrocław, ul. B. Chrobrego 21.

Prosimy lokatorów o obecność w terminie oraz udostępnienie mieszkań (lokali) celem dokonania powyższej kontroli.

W przypadku nieobecności należy nawiązać kontakt z zakładem kominiarskim                      tel. 71-322-19-94.
Niedopełnienie tego obowiązku przez użytkownika lokalu spowoduje powiadomienie
Nadzoru Budowlanego i będzie podstawą do odpowiedzialności lokatorów za ewentualne
szkody powstałe z braku przeglądu instalacji kominowej.

Terminy kontroli znajdują się w załączniku:               Trminy kontroli SM POLANKA 2015

cze 23

INFORMACJA

SM POLANKA informuje, że działająca w zasobach naszej Spółdzielni telewizja kablowa AZART została w roku 2014 wykupiona przez telewizję kablową VECTRA. Mieszkańcy posiadający umowę z firmą AZART i zainteresowani jej kontynuacją zostali przejęci przez firmę VECTRA. Natomiast mieszkańcy, którzy nie podpisali nowej umowy zostali najprawdopodobniej w ostatnim okresie odłączeni.
W związku z powstałą sytuacją SM POLANKA informuje, że istnieje możliwość podłączenia się do zbiorczej instalacji TV ( należącej do Spółdzielni ) umożliwiającej odbiór telewizji cyfrowej ogólnodostępnej. Szczegółowe informacje w dziale technicznym Spółdzielni.

LISTA PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH W  SM POLANKA BEZ DODATKOWYCH OPŁAT: Ogloszenie_TV_Polanka-1

cze 17

SM „POLANKA” Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŻMIGRODZKIEJ 58 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA DZIERŻAWĘ KORTÓW DO TENISA ZIEMNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM ZAPLECZA

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na czas nieokreślony 3 kortów do tenisa ziemnego z przyległymi terenami o łącznej powierzchni 2486,43 m2 zlokalizowanymi we wnętrzu osiedlowym przy ul. Macedońska 1-41 wraz z pomieszczeniem zaplecza o powierzchni 30 m2 w budynku przy ul. Macedońskiej 11.

Działalność polegająca na przygotowaniu, utrzymaniu i wynajmie kortów do tenisa ziemnego wraz z zapleczem dla klientów i obsługi prowadzona będzie komercyjnie dla ludności przez Dzierżawcę na jego koszt i ryzyko. Działalność ta nie może być uciążliwa dla mieszkańców. Przedmiot dzierżawy zostanie wydany wybranemu Dzierżawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie niniejszego przetargu. Obowiązek zapłaty czynszu istnieje od dnia zawarcia umowy. Ze stanem kortów i zaplecza oferenci mogą się zapoznać po wcześniejszym ustaleniu terminu z działem technicznym Spółdzielni. Szczegółowe informacje należy uzyskać w dziale technicznym w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 071/325-51-34, 352-44-30 lub na stronie internetowej www.smpolanka.pl .
Uczestnicy przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 1000 zł w gotówce :

-przelewem na konto Spółdzielni 3 dni przed przetargiem
PKO BP III O/Wrocław 15 1020 5242 0000 2802 0018 1289 lub
-najpóźniej 2 godziny przed przetargiem w Agencji PKO znajdującej się w siedzibie
Spółdzielni

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 30.06.2015 do godz. 11.30.
Oferta powinna zawierać osobno stawki netto opłaty eksploatacyjnej za 1 m2 powierzchni terenów zajmowanych przez korty wraz z infrastrukturą oraz za 1 m2 powierzchni zaplecza.
Dodatkowo dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów c. o., wody zimnej i ciepłej, ścieków opadowych i roztopowych, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości, podatku od nieruchomości oraz podatku VAT w zakresie przynależnym do dzierżawionego przedmiotu przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2015 o godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz negocjacji uzupełniających. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego. Postępowanie przetargowe realizowane jest wg zasad określonych w regulaminie obowiązującym w Spółdzielni.

Dodatkowe informacje  – Przetarg na korty 2015

cze 17

SM „POLANKA” WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

przy ul. MACEDOŃSKIEJ 23 o pow. użytkowej 50,00 m2

– cena wywoławcza wynosi 25,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
– wadium wynosi 1.000,00 zł
– działalność nie powodująca uciążliwości dla mieszkańców
Lokal można oglądać 22.06.2015r w godz. 12:00. – 13:00.
Przetarg odbędzie się 30.06.2015r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „POLANKA”, Wrocław ,ul. Żmigrodzka 58 / tel.071-352-44-30 / o godz. 11:00

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości wyżej określonej:

-przelewem na konto Spółdzielni 3 dni przed przetargiem
PKO BP III O/Wrocław 15 1020 5242 0000 2802 0018 1289 lub
-najpóźniej 2 godziny przed przetargiem w Agencji PKO znajdującej się w siedzibie Spółdzielni

A. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni lokalu dotyczy wyłącznie eksploatacji.
B. Dodatkowo najemca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów c.o. , wody zimnej
i ciepłej, energii elektrycznej , gazu , wywozu nieczystości , podatku od nieruchomości
oraz podatku VAT.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia przetargu:
1/wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu za najem lokalu, obejmującego opłaty wynikające z powyższych punktów A i B
2/złożyć potwierdzenie Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u o braku zaległości,
3/złożyć oświadczenie o wypłacalności.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty przelewem lub gotówką, po stwierdzeniu wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Spółdzielni nie później niż 5 dni po przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęte – kwota wadium zostanie zaliczona na poczet kaucji
gwarancyjnej. W przypadku odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przetargu oraz umową najmu, dostępną w siedzibie Spółdzielni ( pok. 106 ) na 2 godziny przed przetargiem.

SM „POLANKA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie przetargu. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w regulaminie obowiązującym w Spółdzielni.

cze 01

Awaria systemu SM Polanka

Z powodu licznych ataków na stronę internetową SM POLANKA część materiałów
lub elementów strony może posiadać błędne informacje lub może ich brakować.
Prosimy w takiej sytuacji o kontakt telefoniczny ze Spółdzielnią. Aktualnie
procujemy nad wyeliminowaniem zagrożenia oraz rozbudowaniem systemu
zabezpieczeń.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

maj 21

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 112 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polanka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SM „Polanka” we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r. (piątek) o godz.17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. M. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu.

Dokumenty objęte porządkiem obrad dostępne dla Członków SM „Polanka” znajdują się w zakładce Dokumenty

maj 21

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

1.wymianę docieplenia ścian szczytowych

  • wadium w wysokości 14 000 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 03.06.2015 do godz. 11,
  • otwarcie ofert dnia 03.06.2015 o godz. 11.

 

2.wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

  • wadium w wysokości 900 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 03.06.2015 do godz. 11.30,
  • otwarcie ofert dnia 03.06.2015 o godz. 11.30 .

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.pl .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

gru 01

STRONA GŁÓWNA