lut 02

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

 1. wykonanie 2 podjazdów dla niepełnosprawnych

  • wadium w wysokości 600 złotych dla zadania I,1000 złotych dla zadania II,
  • oferty należy składać do dnia 16.02.2015 do godz. 13,
  • otwarcie ofert dnia 16.02.2015 o godz. 13.
 1. SIWZ podjazd 2015
 2. załącznik nr 1 – umowa – PODJAZD

2. wykonanie remontu 3 dźwigów osobowych

  • wadium w wysokości 10 500 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 16.02.2015 do godz. 13.30,
  • otwarcie ofert dnia 16.02.2015 o godz. 13.30.
 1. specyfikacja dźwigi 2015
 2. Zalacznik Nr 2 Umowa dzwigi
 3. Załacznik_nr_1

 3. malowanie 6 klatek schodowych

  • wadium w wysokości 4500 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 23.02.2015 do godz. 12,
  • otwarcie ofert dnia 23.02.2015 o godz. 12.
 1. 1.SIWZ
 2. 2.Umowa
 3. 3.ZAKRES PRAC-REMONT-załacz nr 1a
 4. 4.ZAKRES PRAC-REMONT-załacz.nr 1
 5. 5.Protokół wprow.na bud.malowanie
 6. 6.Wykaz adresowy klatek -2015


Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.pl .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

gru 01

STRONA GŁÓWNA