maj 21

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 112 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polanka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SM „Polanka” we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r. (piątek) o godz.17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. M. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu.

Dokumenty objęte porządkiem obrad dostępne dla Członków SM „Polanka” znajdują się w zakładce Dokumenty

maj 21

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

1.wymianę docieplenia ścian szczytowych

  • wadium w wysokości 14 000 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 03.06.2015 do godz. 11,
  • otwarcie ofert dnia 03.06.2015 o godz. 11.
 1. Odbiór rusztowań-zał.6
 2. Protokół wprow.na bud.-zał nr 5
 3. SIWZ
 4. STWiORB-zał. nr 4
 5. Umowa-zał. nr 2
 6. Wykaz adresowy ścian szczytowych-zał.nr 3
 7. Zakres Rzeczowy-zał. nr 1

 

2.wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

  • wadium w wysokości 900 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 03.06.2015 do godz. 11.30,
  • otwarcie ofert dnia 03.06.2015 o godz. 11.30 .

 1. dokumentacja podjazd obornicka 41
 2. SIWZ podjazd V 2015 Obornicka 41
 3. załącznik nr 1 – umowa – PODJAZD

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.pl .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

maj 11

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

przy ul. MACEDOŃSKIEJ 23 o pow. użytkowej 50,00 m2

- cena wywoławcza wynosi 35,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

- wadium wynosi 1.000,00 zł

- działalność nie powodująca uciążliwości dla mieszkańców

Lokal można oglądać 22.05.2015r w godz. 1200. – 1300.

Przetarg odbędzie się 25.05.2015r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „POLANKA”, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 / tel.071-352-44-30 / o godz. 1100

Uczestnicy przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości wyżej określonej:

 • przelewem na konto Spółdzielni 3 dni przed przetargiem

PKO BP III O/Wrocław 15 1020 5242 0000 2802 0018 1289 lub

 • najpóźniej 2 godziny przed przetargiem w Agencji PKO znajdującej się w siedzibie Spółdzielni

A. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni lokalu dotyczy wyłącznie eksploatacji.

B. Dodatkowo najemca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów c.o. , wody zimnej

i ciepłej, energii elektrycznej , gazu , wywozu nieczystości , podatku od nieruchomości oraz podatku VAT.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia przetargu:

1/wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu za najem lokalu, obejmującego opłaty

wynikające z powyższych punktów A i B

2/złożyć potwierdzenie Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u o braku zaległości,

3/złożyć oświadczenie o wypłacalności.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty przelewem lub gotówką, po stwierdzeniu wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Spółdzielni nie później niż 5 dni po przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęte – kwota wadium zostanie zaliczona na poczet kaucji gwarancyjnej. W przypadku odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przetargu oraz umową najmu, dostępną w siedzibie Spółdzielni ( pok. 106 ) na 2 godziny przed przetargiem.

SM „POLANKA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie przetargu. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w regulaminie obowiązującym w Spółdzielni.

kwi 20

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

1.wykonanie remontu gzymsów budynku 12-kondygnacyjnego

 • wadium w wysokości 1 800 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 04.05.2015 do godz. 11,
 • otwarcie ofert dnia 04.05.2015 o godz. 11.

Wynik przetargu: Informacja gzymsy

2.wykonanie remontu 13 loggii budynków 12-kondygnacyjnych

 • wadium w wysokości 1 800 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 04.05.2015 do godz. 11.30,
 • otwarcie ofert dnia 04.05.2015 o godz. 11.30.

Wynik przetargu: Informacja loggie

3. przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych

 • wadium w wysokości 600 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 04.05.2015 do godz. 12,
 • otwarcie ofert dnia 04.05.2015 o godz. 12.

Wynik przetargu: Informacja podjazd Macedońska 31

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.pl .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

mar 23

I. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego zasobów

 • wadium w wysokości 1 500 złotych,
 • oferty należy składać do dnia 09.04.2015 do godz. 11.30,
 • otwarcie ofert dnia 09.04.2015 o godz. 11.30.

Wynik przetargu:   [wpfilebase tag=fileurl id=6027 linktext='Informacja O Przegladzie 5 Letnim' /]

 

 

gru 01

STRONA GŁÓWNA