Wyniki przetargów z dnia 1 marca 2019 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

3. DOSTAWĘ OSŁON W BALUSTRADACH LOGGII

wadium w wysokości  1 200 złotych,

  • oferty należy składać do dnia 18.03.2019 do godz. 12.00,
  • otwarcie ofert dnia 18.03.2019 o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat            ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ).  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

Dokumentacja:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

2. MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ       

wadium w wysokości  900 złotych,

  • oferty należy składać do dnia 18.03.2019 do godz. 11.30,
  • otwarcie ofert dnia 18.03.2019 o godz. 11.30.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat            ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ).  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

Dokumentacja:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :

1.  REMONT 2 DŹWIGÓW OSOBOWYCH

wadium w wysokości  7 200 złotych,

  • oferty należy składać do dnia 18.03.2019 do godz. 11.00,
  • otwarcie ofert dnia 18.03.2019 o godz. 11.00.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat            ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ).  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

Dokumentacja:KORESPONDENCJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” informuje, że od dnia 01.01.2019r. roczna opłata ryczałtowa za dostarczanie korespondencji w inny sposób niż przyjęty w Spółdzielni wynosi  47,00 zł .              

Wobec powyższego  należy wypełnić druk znajdujący się poniżej i dokonać opłaty na rachunek bankowy nr            15 1020 5242 0000 2802 0018 1289.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania korespondencji drogą elektroniczną, wówczas należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości w siedzibie spółdzielni w celu złożenia dyspozycji.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o ochronie danych osobowych
  2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w SM „Polanka” (Rozdział III ust.1)

UWAGA

W związku z licznymi zapytaniami, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” informuje, że ma uregulowany stan prawny gruntów pod budynkami mieszkalnymi.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz 1716 ze zm. Z dn. 06.12.2018r. poz. 2540) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

nie dotyczy gruntów znajdujących się w naszych zasobach.

HARMONOGRAM PODSTAWIANIA KONTENERÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE W 2019R.

SZANOWNI MIESZKAŃCY, RUSZA PROGRAM – BEZPŁATNE TAKSÓWKI DLA SENIORÓW

Program Taxi75+

Program skierowany jest do mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 75 rok życia i mają problem z samodzielnym poruszaniem się komunikacją publiczną. Celem podróży może być wizyta w urzędzie lub u lekarza specjalisty. Zgłoszenie przejazdów, a także ich odwołanie odbywa się pod numerem telefonu: 794-123-124. Program Taxi 75+ w całości finansowany jest przez gminę Wrocław, a jego realizację powierzono organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu „Żółty Parasol”.

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH